bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Ogłoszenie dotyczące Sesji Rady Miejskiej w Łazach

28.04.2017

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje,
że w dniu 17 maja 2017 roku, godz. 14.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, odbędzie się
Sesja Rady Miejskiej w Łazach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytych: w dniu 23 lutego 2017 roku oraz w dniu 23 marca 2017 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2017-2031.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łazy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Łazach.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania radnych.
13. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
14. Odpowiedzi na zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
17. Zamknięcie sesji.

Materjały do pobrania tutaj

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 28.04.2017

Dokument oglądany razy: 379
« inne aktualności