bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Ogłoszenie dot.sesji Rady Miejskiej w Łazach

17.01.2018

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 roku,godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Łazach z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 18.12.2017 roku.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018-2031.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy  na rok 2018.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXI/267/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2018”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia programu rewitalizacji pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łazy na lata 2017 – 2020+”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach  na 2018 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2018 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2018 rok.
14.    Interpelacje radnych.
15.    Zapytania radnych.
16.    Informacja dotycząca działalności Burmistrza   Łaz  i  Urzędu  Miejskiego w Łazach za okres  między sesjami Rady.
17.    Odpowiedzi  na  zapytania.
18.    Wolne wnioski i informacje.
19.    Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
20.    Zamknięcie sesji.

                                                                         Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Łazach
                                                                                                 /-/ Anna Staniaszek

Pobierz materiały

Opublikował: Michał Utracki
Publikacja dnia: 17.01.2018

Dokument oglądany razy: 185
« inne aktualności